• info@mobtakeranrastin.com

 • تماس با ما:66080324-66028501

 • زمان :شنبه-چهارشنبه 9:00-17:30

توسعه‌ی شغلی و رفتار سازمانی

مقدمه:

از دیرباز تا کنون توجه به انسان در دنیاي سازمان و مـدیریت همـواره مـورد توجـه صـاحبنظران مدیریت بوده است. این توجه روز به روز افزایش یافته تا جایی کـه امـروز در آغـاز هـزاره سـوم نیروي انسانی را مشتریان اول سازمان‌ها نام نهاده‌اند. به دیگر سخن، در عصـر جدیـد ضـرورت پاسخگویی به نیازهاي اساسی کارکنان در اولویت اول قرار می‌گیرد؛ زیرا نیل به اهداف، رسـالت و مأموریت‌های سازمانی در گرو تأمین اهداف و خواسته‌های منطقی و مشروع منـابع انسـانی و خصوصاً تأمین نیازهاي آنان است. همچنین هرگاه از مدیران بخواهیم مسائلی را که پیوسته بـا آن رو بـه رو می‌شوند، بیـان کننـد همواره به پاسخ‌هایی مشابه دست می‌یابیم. بیشتر مدیران به مسائل «انسانی» اشاره می‌کنند. آنان درباره ناکافی بودن مهارت‌های برقراري ارتباط در مدیران و کارکنـان، نداشـتن انگیـزه، تضـاد و تعارض بین کارکنان در سازمان، مقاومت کارکنان در تجدید سازمان و مشـکلات مشـابه صـحبت می‌کنند. از آنجایی که هنر مدیران این است کـه بتواننـد امـور سـازمان را بـه وسـیله (روسـا، همتـرازان و زیردستان) انجام دهند، بنابراین داشتن دانش و مهارت‌های ذیـربط در رفتـار سـازمانی اهمیـت زیادي دارد. هدف دوره آموزشی حاضر، کمک به پرورش و توسعه مهارت‌های رفتاري لازم در فراگیران دوره آموزشی مدیریت رفتارسازمانی است.

رفتار سازمانی‌های افرادي که سازمان را تشکیل می‌دهند. هریک از ما می‌کوشیم تا هر پدیده‌ای را بر اساس قضـاوت شـهودي خـود موردبررسی قـرار دهیم. براي مثال، یکی از دوستان دچار سرماخوردگی می‌شود. بلافاصله به او یادآور می‌شویم که شما غذاي مناسب نخورده‌اید، لباس مناسب نپوشیده‌اید، یا ...، ولی این نمی‌تواند مـا را از ابراز نظر و قضاوت شهودي بازدارد. در رفتار سازمانی سعی می‌شود تا مطالعه یا بررسـی مـنظم (سیستماتیک) جایگزین قضاوت شهودي شـود. یعنـی، کـاربرد مـدارك و شـواهد علمـی کـه در شرایط کنترل شده جمع‌آوری می‌شود، بـه شیوه‌ای معقـول و حساب‌شده موردسنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت برمی‌آید. روشـن اسـت کـه وجـود چنین هدفی باعث می‌شود که به نتایج درستی دست یـابیم. بنـابراین رفتـار سـازمانی، مبتنـی بـر تئوری‌ها، نتایج و ارمغان‌های پژوهش‌های گوناگونی است که به صورت منظم یـا سیسـتماتیک طرح‌ریزی شده‌اند. محورهاي رفتار سازمانی در رفتار سازمانی چه چیز به صورت منظم موردمطالعه و تحقیق قرار می‌گیرد؟ در پاسـخ بایـد گفت: عملیات، رفتارها و نگرش‌های مدیران و کارکنان. عموماً در رابطه با عملکرد فـرد، سـه عامـل نقـش اساسـی دارنـد: تولیـد (بهره‌وری)، غیبـت و جابجایی کارکنان. درباره میزان تولید، بازده یا بهره‌وری مسئله بسیار روشن است. تردیدي نیست که مدیران همواره به کمیت و کیفیت تولید کارکنان توجه می‌کنند، حال‌آنکه غیبت و جابجـایی کارکنان بر میزان بازده یا تولید کارکنان اثر معکوس دارد. از نظر میزان غیبت کارکنان نمی‌توان به صورتی روشن مشخص نمود که اگـر فـرد در سرکار خود حاضر نباشد، می‌تواند داراي بازدهی یا تولید باشـد یـا خیـر؟ گذشـته از ایـن، نـرخ بـالاي جابجایی کارکنان موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود و سازمان مجبور می‌شود که همواره افـرادي باتجربه کمتر را در پست‌های سازمانی بگمارد. همچنین در رفتار سازمانی به موضوع «رضایت شغلی افراد» توجـه زیـادي می‌شود و آن نـوع «نگرش» است. مدیران همواره به سه علت به موضوع «رضایت شغلی افراد» توجه می‌کنند. نخست، می‌توان بین رضایت شغلی فرد و تولید یا بهره‌وری یک رابطه مستقیم مشاهده کرد. دوم، چنین به نظر می‌رسد که رضایت شغلی فـرد بـا میـزان غیبـت و جابجـایی کارکنـان رابطـه معکوس داشته باشد. سوم، می‌توان استدلال کرد که مدیران در برابر کارکنان خود احساس مسئولیت انسانی می‌کنند و باید از نظر عاطفی آن‌ها را ارضا نمایند.

با توجه به موارد فوق، هدف از برگزاری دوره‌ی آموزشی رفتار سازمانی ایجاد فضایی برای توسعه‌ی مهارت‌های رفتاری و توسعه‌ی فردی کارکنان است. سپس به رفتار گروهی و توانمندی‌های رهبری پرداخته می‌شود. درنهایت نحوه‌ی مدیریت استرس‌های کاری موردبررسی می‌شود.

بخش اول: رفتار فردی و روش‌های توسعه‌ی فردی

هدف: آگاهی بخشی درزمینه‌ی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتار فردی در افراد در زمینه‌های رفتاری و شناختی، ارائه‌ی تکنیک‌های جهت افزایش انگیزش کارکنان و توسعه‌ی فردی آن‌ها

 1. انگیزش

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انگیزش بر اساس دیدگاه‌های محتوایی و فرآیندی، انتظار می‌رود پس از پایان این بخش افراد به این آگاهی برسند که لزوماً منبع انگیزش در سازمان نبوده و افراد می‌بایست مهارت درونی سازی انگیزه را کسب نمایند. لذا از تکنیک‌های استفاده شده در جهت توسعه‌ی مهارت‌های فردی استفاده نمایند.

 • موارد موردبررسی:
 • نظریه ادراک انگیزشی هنری مورای
 • نظریه موفقیت مک کله لند
 • نظریه خواسته و نیاز انگیزشی گریوز
 • نظریه انتظار ویکتور روم
 • نظریه‌ی انگیزشی عادات و رشد پورتر و لاولر
 • ارائه‌ی 10 تکنیک توسعه‌ی فردی بر اساس نظریات فوق
  • آزمون‌های موردبررسی:
 • آزمون تحلیل فیلم
 • آزمون تات (دو کارت)
 1. شخصیت

هدف: بررسی چگونگی شکل‌گیری شخصیت و روش‌های انطباق شخصیت با شغل محوله

 • موارد موردبررسی:
 • نظریه شخصیت جرج کلی
 • تکنیک‌های تطابق شخصیت با شغل و افزایش بهره وری شغلی
  • آزمون‌های موردبررسی:
 • آزمون شخصیت 16 عاملی کتل (187 سواله)

بخش دوم: رفتار گروهی               

هدف از این بخش شناسایی دقیق ادراکات خود و دیگران و استفاده از آن در جهت افزایش هوش هیجانی در برخورد با مسائل سازمانی و کاری است.

 1. رهبری

هدف: شناسایی توانمندی کارکنان درزمینه‌ی انتخاب سبک‌های مناسب در جهت همدلی با سایر کارکنان

 • موارد موردبررسی:
 • الگوهای سبک رهبری
 • تفاوت سبک رهبری در شرایط متفاوت
 • سنجش سبک رهبری اقتضایی
  • آزمون‌های موردبررسی:
 • سبک رهبری فیدلر (LPC)
 1. ارتباطات و هوش هیجانی

هدف: بررسی توانمندی افراد در ایجاد گفتگوهای اثربخش، سازش‌پذیر و منطقی

 • موارد موردبررسی:
 • الگوهای رفتار متقابل و تحلیل مراوده‌ای
 • مبادلات والد با والد
 • مبادلات بالغ با بالغ
 • مبادلات کودک با بالغ
 • مبادلات کودک با کودک
 1. مدیریت استرس‌های کاری

هدف: ایجاد توازن در احساس و منطق و استفاده‌ی درست از این دو رکن در مواجه با تنش‌های فردی و سازمانی

 • موارد موردبررسی:
 • تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اعتماد به‌جای انتظارات
 • روش‌های کاهش استرس‌های کاری
 • ژرف‌نگری به‌جای مبادله نگری در تعاملات کاری
 • مدیریت مدل‌های ذهنی و استفاده از آن در مواجهه با تنش‌ها

مدرس دوره: دکتر محمد محرابیون محمدی

مدت زمان دوره: 9ساعت (سه جلسه سه ساعته)

 • نکات مهم:

لازم به ذکر است که در پایان این دوره پس از موفقیت در آزمون‌های دوره به تمام عزیزان شرکت کننده  گواهینامه مورد تائید « مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس» اعطا خواهد شد.

 • تاریخ شروع کلاس‎ها: تیر ماه 98
 • زمان برگزاری کلاس‌ها: از ساعت9:00 الی 13:00در روزهای پنجشنبه و جمعه
 • مهلت پیش ثبت نام: آخر خرداد98
 • ظرفیت دوره: 20 نفر
 • هزینه شرکت در دوره: 4.500.000ریال

 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه و آگاهی از جدیدترین اخبار سایت ایمیل خود را وارد کنید

راه‌های ارتباطی

آدرس :
تهران، طرشت، میدان تیموری، خیابان صالحی، ساختمان بصیر ,واحد507

تلفن :

 66080324/66028501

ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید