บทเริ่มของกรมป่าไม้รวมทั้งสัมปทานป่า “มีกรมป่าไม้ ก็มีสัมปทานป่า”

ประโยคเพื่อบอกกล่าวสั้นๆที่สื่อความหมายแอบแฝงให้มองเห็น …